ابزار سایت


standards

اين گزارش به شناسايي استانداردهايي پرداخته است كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم الزامات و نيازمنديهاي كلان داده ها را تأمين مي‌كنند. فصل اول مقدمه‌اي بر گزارش است، در فصل دوم به مفاهيم و ضرورت و اهميت كلان داده ها اشاره شده است. در فصل سوم فعاليتها و دستاوردهاي سازمانهاي بين‌المللي تدوين استاندارد و كنسرسيومهاي صنعتي در اين حوزه شرح داده شده است. فصل چهارم به گونه شناسي استانداردهاي كلان داده ها و فصل پنجم به نقشه راه و تحليل خلاء استاندارد در حوزه كلان داده ها از ديدگاه دو سازمان بين المللي تدوين استاندارد مي‌پردازد. جدول استانداردهاي بين‌المللي مرتبط با كلان داده ها در پيوست (الف) آورده شده است.

فهرست مطالب

standards.txt · آخرین ویرایش: 2017/08/15 03:03 توسط dastranj