ابزار سایت


reference_model

در اين مستند معماري هاي مرجع مختلف كلان داده ها كه توسط مؤسسه ملي فناوري و استانداردها (NIST) ، شركت IBM، شركت Microsoft، شركت Oracle، دانشگاه آمستردام، و مؤسسه استانداردسازي ITU ارائه شده اند، معرفي شده است. همچنين، مبتني بر يك مقايسه ميان اين معماري هاي مرجع مختلف، نقاط اشتراك آنها تبيين شده است. در نهايت، با توجه به پذيرش اصل بديهي لزوم استفاده از استانداردهاي موجود در توسعه فناوري ها و محصولات، معماري مرجع پروژه تدوين نقشه راه كلان داده ها مبتني بر مدل مرجع NBDRA كه توسط مؤسسه ملي فناوري و استانداردها (NIST) پيشنهاد شده است، ارائه شده است

فهرست مطالب

reference_model.txt · آخرین ویرایش: 2017/08/10 12:21 توسط dastranj