مستندات

شما اینجا هستید

نام گزارش تاریخ گزارش
۱ متدولوژی تدوین نقشه راه کلان داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۲ استانداردهای كلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۳ مطالعات مقدماتي كسب و كار کلان داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۴ مطالعات مقدماتی در حوزه امنیت کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۵ مدل مرجع كلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۶ رایانش کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۷ توليد، اكتساب و انتقال كلان داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۸ بصری سازی کلان داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۹ ذخیره سازی داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۰ تحلیل کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۱ الزامات قانونی کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۲ رایانش ابری و کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۳ سرویس های کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۴ کاربردهای فناوری کلان داده ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۵ گونه‌شناسی حقوقی كلان‌داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
۱۶ نگره‌ای حقوقی به داده‌های باز دولتی و كلان‌داده‌ها ۱۳۹۵ دانلود گزارش
نام گزارش تاریخ گزارش
۱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ۱۳۹۶ دانلود گزارش
۲ تحلیل زیست‌بوم کسب و کارهای مبتنی بر کلان‌داده‌ها ۱۳۹۶ دانلود گزارش
۳ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻼن دادهﻫﺎ ۱۳۹۶ دانلود گزارش
عنوان تاریخ
۱ امنیت كلان داده ها ۱۳۹۶ دانلود PDF
۲ زیست بوم کسب و کارهای مبتنی بر کلان داده ها ۱۳۹۶ دانلود PDF
۳ تحلیل عوامل محیطی موثر در توسعه کلان داده ها در کشور ۱۳۹۶ دانلود PDF
۴ تجارب جهانی در تدوین نقشه راه کلان داده ها ۱۳۹۶ دانلود PDF
۵ تدوین نقشه راه کلان داده ها ۱۳۹۶ دانلود PDF

درباره طرح کلان داده ها

طرح کلان داده‌ها که منتج از پروژه "تدوین نقشه راه کلان داده‌ها" خواهد بود، با هدف آماده سازی‌‌‌ بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کلان داده‌ها در کشور و بهره گیری‌‌‌ از ارزش های‌‌‌ پنهان در کلان داده‌های‌‌‌ كشور اجرائی خواهد شد. این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کلان داده‌ها، ایجاد زیر ساختهای سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری لازم برای ارائه خدمات کلان داده ها، ارائه خدمات کلان داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه کلان داده ها به ایجاد زیست بوم کلان داده ها در کشور کمک کرد.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس:۰۲۱۸۴۹۷۷۰۲۹
  • رایانامه: bigdata@itrc.ac.ir